Perhe-eläkelain uudistus etenee

Hallituksen esitys perhe-eläkelainsäädännön uudistamiseksi on edennyt viime viikolla eduskunnan käsittelyyn. Tätä ennen esitys kävi läpi lausuntokierroksen, jonka yhteydessä myös Nuoret Lesket ry antoi oman lausuntonsa aiheeseen liittyen. Lausuntokierroksen tuloksena esitykseen tehtiin vain muutamia pieniä muutoksia eikä siinä juurikaan otettu huomioon yhdistyksemme esittämiä parannusehdotuksia koskien leskien yhdenvertaista kohtelua ja eläkkeiden kaavamaista määräaikaistamista. Yhdistys vetoaakin nyt vahvasti kansanedustajiin, että nämä esiin nostamamme epäkohdat huomiodaan ja korjataan esityksen käsittelyssä.

Uudistuksen sisältö

Hallituksen eduskunnalle esittämän uudistuksen suurimmat muutokset ovat:

  • leskeneläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneillä
  • leskeneläkeoikeuden laajeneminen avopuolisoiden väliseksi, mikäli yhteisiä lapsia
  • työeläkelakien mukaisen lapseneläkkeen jatkaminen kahdella lisävuodella

Kaavailtujen muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa. Leskeneläkkeen keston rajaaminen koskee vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneitä leskiä. Tuleva perhe-eläkeuudistus ei koske leskiä, jotka jo saavat leskeneläkettä tai joille se on myönnetty ennen ehdotettujen lakien voimaantuloa. Sen sijaan lapseneläkkeeseen lakimuutos vaikuttaa takautuvasti, eli lain voimaan tullessa maksussa olevat, työeläkkeeseen perustuvat lapseneläkkeet eivät pääty lapsen tullessa täysikäiseksi, vaan sitä maksettaisiin siihen saakka, kun nuori täyttää 20 vuotta.

Tutustu hallituksen esitykseen tarkemmin:
https://stm.fi/-/hallituksen-esitys-perhe-elakkeiden-uudistamisesta-eduskuntaan

Nuoret Lesket ry:n kanta

Lakiesityksessä jäisi voimaan nykyiset rajoitukset, joiden mukaan nuorena ja lapsettomana puolisonsa menettäneet rajattaisiin edelleen eläkeoikeuden ulkopuolelle. Lapsettomuus eläkkeen eväämisen perusteena sekä avioliiton solmimisajankohtaan ja avioliiton kestoon liittyvät rajoitteet aiheuttavat sen, että lesket ovat keskenään monella tapaa eriarvoisessa asemassa. Nuoret Lesket ry ei myöskään kannata leskeneläkkeen muuttamista määräaikaiseksi. Leskeneläkkeiden kaavamaisen määräaikaistamisen sijaan järjestelmässä tulisi huomioida lesken taloudellinen tilanne. 

Hyvää lakiesityksessä on se, että leskeneläkettä saisi jatkossa myös avopuoliso, jos hänellä on yhteisiä lapsia kuolleen puolison kanssa. Myös vanhemman menettäneen nuoren tilanne kohenisi, kun eläkettä maksettaisiin 20 ikävuoteen asti.

Lisätietoja aiheeseen liittyen:

Tiedote 28.4.2021: Nuoret Lesket ry vaatii uudistusta, joka kohtelee leskiä tasapuolisesti ja tunnistaa aidosti erilaiset perhetilanteet:
https://www.sttinfo.fi/tiedote/nuoret-lesket-ry-vaatii-uudistusta-joka-kohtelee-leskia-tasapuolisesti-ja-tunnistaa-aidosti-erilaiset-perhetilanteet?publisherId=64089885&releaseId=69907686

Yhdistyksen antama lausunto 11/2020:
https://nuoretlesket.fi/2020/11/06/yhdistyksen-lausunto-sosiaali-ja-terveysministeriolle-liittyen-perhe-elakelain-uudistukseen/

.