Vaikuttamistoiminta

SUOMEN NUORET LESKET RY:N VAIKUTTAMISTOIMINNAN PAINOPISTEET

Suomen nuoret lesket ry haluaa edistää yhdenvertaista perhe-eläke ja holhoustoimilakia sekä surevan perheen oikeutta tukeen.

1.  Lesken – ja lapseneläkkeen epäkohtien poistaminen

Tällä hetkellä leskeneläke evätään leskeltä, jos hän on alle 50-vuotias ja parilla ei ole yhteistä lasta. Samoin eläke evätään, jos lapseton avioliitto oli solmittu lesken ollessa yli 50-vuotias tai avioliitto oli kestänyt alle viisi vuotta. Avoliitto ei tuo oikeutta leskeneläkkeeseen lainkaan, vaikka parilla olisi yhteisiä lapsia. Työeläkejärjestelmän kautta tulevan leskeneläkkeen ja lapseneläkkeen määrä riippuu kuolleen puolison/vanhemman työhistoriasta ja ansaituista työtuloista. Työeläkejärjestelmän kautta maksettava lapseneläke päättyy nuoren elämäntilanteesta riippumatta, kun hän täyttää 18-vuotta.

Suomen nuoret lesket ry esittää leskeneläkkeen ikärajan ja avioliiton kestoon liittyvän aikarajan poistamista. Samoin esitämme, että avoliitto tulee rinnastaa avioliittoon silloin, kun parilla on yhteisiä lapsia. Kelan perhe-eläkkeiden lisäosaa tulee myös korottaa, jotta kaikki lesket ja lapset saisivat kohtuullisen eläkkeen, riippumatta kuolleen puolison/vanhemman työhistoriasta. Leskiperheen lapselle tulisi maksaa lapseneläkettä työeläkejärjestelmän kautta toisen asteen opintojen päättymiseen asti.

2. Holhoustoimilain muuttaminen ja maistraattien toiminnan yhdenmukaistaminen vähemmän leskiperheitä kuormittavaksi

Holhoustoimen asiakkaista noin 25 % on alaikäisiä lapsia, joka tarkoittaa lähes 15 000 lasta.

Leskiperheen lapsi merkitään holhousrekisteriin, jos hänellä on omaisuutta yli 20 000 euroa. Omaisuudeksi lasketaan myös lapsen perimä osuus perheen kotina käytettävästä asunnosta. Holhousrekisterissä olevan lapsen omaisuuden käyttäminen on rajattua ja sen käytöstä on tehtävä vuosittainen selvitys, ns. vuositili maistraatille. Luvanvaraiset oikeustoimet esim. asunnon vaihto edellyttävät lupien hakemista maistraatilta. Nämä luvat ovat maksullisia ja niihin kuluu siten lapsen varallisuutta. Eri puolella maata toimivilla maistraateilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä lasten edunvalvontaan liittyen.

Suomen nuoret lesket ry:n mielestä lapsen varallisuudeksi tulee laskea vain todellisuudessa käytössä olevat rahavarat. Lain vaatimien lupien on oltava alaikäisen lapsen kohdalla maksuttomia ja käsittelyajoille tulee määrätä maksimiaika. Maistraattien käytännöt on saatava yhtenäisiksi siten, että holhoustoimilakiin pohjautuvat toimintatavat ja ohjeet ovat samat koko maassa.

3. Surevan perheen oikeus tukeen

Puolison kuolema on nuorelle leskelle kriisitilanne, jossa hän joutuu uudelleen rakentamaan koko elämänsä. Surun keskellä lesken on jaksettava hoitaa kuolemaan liittyvät käytännön asiat ja vastattava perheen arjesta yksinhuoltajana. Surusta toipuminen kestää kauan ja jokaisen perheen tilanne ja tuen tarve on yksilöllinen. Yksi tärkeimmistä tukimuodoista surevalle perheelle on lapsiperheiden kotipalvelu, joka mahdollistaa leskiperheelle konkreettista apua arkeen. Tällä hetkellä kotipalvelun saatavuus on erilaista eri paikkakunnilla. Myös perheneuvola, psykologi – ja kuraattoripalveluiden saatavuus vaihtelee paikkakunnittain.

Leskiperheellä on oltava oikeus tukeen pitkäkestoisesti. Kotipalvelua tulee saada asuinpaikasta riippumatta. Myös muita psykososiaalisia tukipalveluita tulee olla saatavilla koko maassa kohtuullisen ajan puitteissa.

Surun vaikutus tulee ottaa huomioon myös työelämässä, esimerkiksi joustona työajassa ja käytännön työtehtävien järjestelyissä.

LAUSUNTOJA, TIEDOTTEITA JA JULKAISTUJA ARTIKKELEITA:

Leskeneläke uudistettava tasa-arvoisesti (1.11.2019 Monimuoiset perheet verkoston ja Suomen nuoret lesket ry:n yhteinen tiedote)

Suomen nuoret lesket ry vaatii eläkeuudistusta, joka kohtelee leskiä tasapuolisesti (30.9.2019)

Suomen nuoret lesket ry:n vastine perhe-eläkejärjestelmän uudistamiseen (Tiedote 13.6.2019)

Nuorena leskeksi jääminen synnyttää akuutin kriisin (Helsingin Sanomat, mielipide 9.6.2019)

Nuorena leskeytyneen näkökulma keskusteluun leskeneläkkeistä (Tiedote 23.5.2019)

Vaikuttamistoiminnan painopisteet vaaleihin 2019

Suomen nuoret lesket ry:n lausunto lakiesitykseen Laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomen nuoret lesket ry:n lausunto lakiesitykseen Digi-ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta

Vanhempansa kuoleman kautta menettäneiden lasten yhdenvertainen kohtelu edellyttää lakimuutosta Lausunto lapseneläke 2017

Perhe-eläkkeitä selvittäneelle työryhmälle Kannanotto perhe-eläketyöryhmälle 2017

Leskeneläkettä halutaan määräaikaiseksi-Toiminnanjohtaja tyrmää osan muutoksista (Talouselämä 7.4.2017)

Leskien ja leskiperheiden lasten yhdenvertainen kohtelu edellyttää korjausta perhe-eläkelakiin: Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön työryhmälle 7.10.2016

Lesket ja leskiperheiden lapset eivät ole oikea kohderyhmä maksamaan veronkevennyksiä: Lehdistötiedote 18.8.2016

18.8.2016 Helsingin Sanomat / Mielipide: Lesket ja orpolapsetko taloutemme pelastajiksi http://www.hs.fi/mielipide/a1471403129737

Perhe-eläkelakia on muutettava – Nykyinen laki syrjii nuoria lapsettomia leskiä Tiedote-leskeneläkkeestä 27.1.2015

25.10.2014 Helsingin Sanomat / Mielipide: Kaikki lesket eivät saa leskeneläkettä: http://www.hs.fi/mielipide/a1414121810352

Totuus työikäisen lesken eläkkeestä tiedote 2.1.2013

2.1.2013 Turun Sanomat: Iso joukko leskistä ei saa leskeneläkettä lainkaan http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/432856/Iso+joukko+leskista+ei+saa+leskenelaketta+lainkaan

2.1.2013 Yle Uutiset: Leskien yhdistys harmistui keskustelusta suurista eläkkeistä http://yle.fi/uutiset/3-6434725

2.1.2013 Uusi Suomi uutiset: Lesket suuttuivat Sampsa Katajalle – ”Keskimäärin 513 € / kk” https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/56149-lesket-suuttuivat-sampsa-katajalle-keskimaarin-513-eukk#comments

LESKEN / LAPSENELÄKKEESTÄ TEHTYJÄ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ EDUSKUNNASSA

Vanhempansa kuoleman kautta menettäneiden lasten yhdenvertainen oikeus saada tukea elatukseensa, Aila Paloniemi 7.4.2017

Vastaus ed Paloniemen kirjalliseen kysymykseen KKV_148+2017

Lapsettoman lesken leskeneläkkeen edellytykset 24.9.2014

PERHE-ELÄKKEISIIN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA

Näkokulmia perhe-elakkeen kehittamistarpeisiin 2014

Katsaus perhe-elakkeeseen 2013

HANKKEET JA VERKOSTOT

SURUJÄRJESTÖJEN YHTEINEN SUREVAN KOHTAAMINEN -HANKE
Surevan kohtaaminen on neljän surujärjestön yhteistyöhanke, jolla lisätään ammattilaisten tietoa läheisen varhaista kuolemaa surevien kohtaamisesta, tukemisesta sekä tuen pariin ohjaamisesta valtakunnallisesti. Toteuttajina ovat Huoma ry, KÄPY ry, Suomen nuoret lesket ry ja Surunauha ry. Hanketta hallinnoi KÄPY ry. www.surevankohtaaminen.fi

MONIMUOTOISET PERHEEN VERKOSTON KAIKKIEN PERHEIDEN SUOMI- HANKE

Suomen nuoret lesket ry on mukana Monimuotoiset perheet verkostossa ja Kaikkien perheiden Suomi -hankeessa, joka on verkoston yhteinen vaikuttamistoiminnan hanke: www.monimuotoisetperheet.fi

SURUKONFERENSSI

Surukonferenssi on vuosittain järjestettävä konferenssi, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta surusta ja surevan tukemisesta sekä tuoda esille suomalaista kuolemaan liittyvää tutkimustietoa. Konferenssi järjestetään yhteistyöverkolla, jossa Suomen nuoret lesket ry on mukana. www.surut.fi

KULUTTAJAPARLAMENTTI

Suomen nuoret lesket ry on mukana myös Kuluttajaparlamentissa, joka on vaikuttamisfoorumi, jossa kymmenet valtakunnalliset järjestöt tekevät yhdessä kannanottoja kuluttajapoliittista aiheista.  www.kuluttajaliitto.fi/tapahtumat/kuluttajaparlamentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *