Vaikuttamistoiminta

Vaikuttamistoiminnallaan Suomen nuoret lesket ry haluaa edistää yhdenvertaista perhe-eläkelakia, surevien oikeutta tukeen sekä vähentää lasten edunvalvonnna kuormittavuutta. 

1.  Lesken – ja lapseneläkkeen epäkohtien poistaminen

Tällä hetkellä leskeneläke evätään leskeltä, jos hän on alle 50-vuotias ja parilla ei ole yhteistä lasta. Samoin eläke evätään, jos lapseton avioliitto oli solmittu lesken ollessa yli 50-vuotias tai avioliitto oli kestänyt alle viisi vuotta. Avoliitto ei tuo oikeutta leskeneläkkeeseen lainkaan, vaikka parilla olisi yhteisiä lapsia. Työeläkejärjestelmän kautta maksettava lapseneläke päättyy nuoren elämäntilanteesta riippumatta, kun hän täyttää 18-vuotta.

Suomen nuoret lesket ry esittää leskeneläkkeen ikärajan ja avioliiton kestoon liittyvän aikarajan poistamista. Samoin esitämme, että avoliitto tulee rinnastaa avioliittoon silloin, kun parilla on yhteisiä lapsia. Lapseneläkettä tulisi maksaa työeläkejärjestelmän kautta toisen asteen opintojen päättymiseen asti.

2. Holhoustoimilain muuttaminen ja maistraattien toiminnan yhdenmukaistaminen vähemmän leskiperheitä kuormittavaksi

Leskiperheen lapsi merkitään holhousrekisteriin, jos hänellä on omaisuutta yli 20 000 euroa. Omaisuudeksi lasketaan myös lapsen perimä osuus perheen kotina käytettävästä asunnosta. Luvanvaraiset oikeustoimet edellyttävät lupien hakemista maistraatilta. Nämä luvat ovat maksullisia ja niihin kuluu lapsen varallisuutta. Maistraateilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä ja ohjeistuksia lasten edunvalvontaan liittyen.

Suomen nuoret lesket ry:n mielestä lapsen varallisuudeksi tulee laskea vain todellisuudessa käytössä olevat rahavarat. Lain vaatimien lupien on oltava alaikäisen lapsen kohdalla maksuttomia ja käsittelyajoille tulee määrätä maksimiaika. Maistraattien käytännöt on saatava yhtenäisiksi siten, että holhoustoimilakiin pohjautuvat toimintatavat ja ohjeet ovat samat koko maassa.

3. Surevan perheen oikeus tukeen

Puolison kuolema on nuorelle leskelle kriisitilanne, jossa elämä on rakennettava uudelleen. Surun keskellä lesken on hoidettava kuolemaan liittyvät käytännön asiat. Jos perheessä on lapsia, leskivanhempi vastaa arjesta yksinhuoltajana.  Tärkeä tuki leskiperheelle on lapsiperheiden kotipalvelu, joka mahdollistaa konkreettista apua arkeen. Tällä hetkellä kotipalvelua ei ole kaikkialla saatavilla riittävästi. Myös perheneuvola, psykologi – ja kuraattoripalveluiden saatavuus vaihtelee paikkakunnittain.

Leskiperheellä on oltava oikeus tukeen pitkäkestoisesti. Kotipalvelua tulee saada asuinpaikasta riippumatta. Myös muita psykososiaalisia tukipalveluita tulee olla saatavilla koko maassa kohtuullisen ajan puitteissa.

Surun vaikutus tulee ottaa huomioon myös työelämässä, esimerkiksi joustona työajassa ja käytännön työtehtävien järjestelyissä.

LAUSUNTOJA JA KANNANOTTOJA 2019-2020:

Kannanotto hallituksen esitykseen perhe-eläkeuudistuksesta – Nuorella lapsettomalla leskelläkin on oikeus eläkkeeseen (tiedote 24.9.2020)

Nuori leski ei saa jäädä ilman eläkettä lapsettomuuden perusteella – kansanedustaja Mari-Leena Talvitie jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen (tiedote 7.5.2020)

Kirjallinen kysymys eduskunnalle koskien leskeneläkeoikeutta, Mari-Leena Talvitie (Yhteistyössä Suomen nuoret lesket ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto) 7.5.2020 – Lue vastaus kysymykseen täältä

Kuolevan omaisella on oltava oikeus saattohoitovapaaseen  Surevan kohtaaminen hanke 14.2.2020

Leskeneläke uudistettava tasa-arvoisesti (1.11.2019 Monimuotoiset perheet verkoston ja Suomen nuoret lesket ry:n yhteinen tiedote)

Suomen nuoret lesket ry vaatii eläkeuudistusta, joka kohtelee leskiä tasapuolisesti (30.9.2019)

Suomen nuoret lesket ry:n vastine perhe-eläkejärjestelmän uudistamiseen (Tiedote 13.6.2019)

Nuorena leskeytyneen näkökulma keskusteluun leskeneläkkeistä (Tiedote 23.5.2019)

Vaikuttamistoiminnan painopisteet vaaleihin 2019

AIKAISEMPIA LAUSUNTOJA JA KANNANOTTOJA: 

Suomen nuoret lesket ry:n lausunto lakiesitykseen Laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Suomen nuoret lesket ry:n lausunto lakiesitykseen Digi-ja väestötietovirastoa koskevaksi lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttamisesta

Vanhempansa kuoleman kautta menettäneiden lasten yhdenvertainen kohtelu edellyttää lakimuutosta Lausunto lapseneläke 2017

Perhe-eläkkeitä selvittäneelle työryhmälle Kannanotto perhe-eläketyöryhmälle 2017

Leskien ja leskiperheiden lasten yhdenvertainen kohtelu edellyttää korjausta perhe-eläkelakiin: Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön työryhmälle 7.10.2016

Lesket ja leskiperheiden lapset eivät ole oikea kohderyhmä maksamaan veronkevennyksiä: Lehdistötiedote 18.8.2016

Perhe-eläkelakia on muutettava – Nykyinen laki syrjii nuoria lapsettomia leskiä Tiedote-leskeneläkkeestä 27.1.2015

Totuus työikäisen lesken eläkkeestä tiedote 2.1.2013 

LESKEN / LAPSENELÄKKEESTÄ TEHTYJÄ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ EDUSKUNNASSA

Vanhempansa kuoleman kautta menettäneiden lasten yhdenvertainen oikeus saada tukea elatukseensa, Aila Paloniemi 7.4.2017

Vastaus ed Paloniemen kirjalliseen kysymykseen KKV_148+2017

Lapsettoman lesken leskeneläkkeen edellytykset 24.9.2014

Familjepension 20.12.2005

Perhe-eläkelain päivittäminen ja taloudellisen turvan takaaminen nuorille leskille 19.12.2005

PERHE-ELÄKKEISIIN LIITTYVIÄ RAPORTTEJA

Perhe-eläkeselvitys. Työeläkejärjestelmän perhe-eläketurvan kehittämisvaihtoehtoja 2017

Näkokulmia perhe-elakkeen kehittamistarpeisiin 2014

Katsaus perhe-elakkeeseen 2013

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *