Opinnäytetyöt ja tutkimukset

 

Suruun ja leskeyteen liittyviä opinnäytetöitä ja tutkimuksia

2020

Toisen vanhemman menettäneen perheen tukeminen varhaiskasvatuksessa (Majalahti 2020)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202003173550

2019

Taidelähtöiset menetelmät suruprosessissa: voimaantumisen näkökulma (Pajamäki, Tuominen 2019)
https://www.theseus.fi/handle/10024/261907

Leskivanhempien kokemuksia tukipalveluista puolison kuoleman jälkeen (Kärkkäinen 2019)
https://www.theseus.fi/handle/10024/262351

Leskeys, psykologinen resilienssi ja elämänlaatu (Pälve) 2019 http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201905222698

Leskien saama tuki puolison kuoleman jälkeen (Haltsonen) 2019
https://tampub.uta.fi/handle/10024/105409

Jälleenkohtaamisia: Vainajakokemukset sekä niiden koetut vaikutukset käsityksiin elämästä ja kuolemasta (Siltala) 2019
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299976

2018

Luokanopettajien kokemuksia lapsen surusta (Sokura) 2018 https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/57376

Lapsen etu holhoustoimen edunvalvontajärjestelmässä (Vanhatapio)2018 http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201809041326

”Oli päiviä, jolloin sohva ei vaan irronnut selästä.” Nuoren lesken toimintakyky työssä ja työkyvyn tuki (Seppä, Suonpää) 2018 http://www.theseus.fi/handle/10024/143084

Sosiaalinen kuntoutuminen leskeksi jäännin jälkeen (Ristola) 2018
http://www.theseus.fi/handle/10024/140643

2017

”Laskin haudallesi tänään sydänveren värisiä ruusuja” Suru nuorten leskien blogeissa (Jurvelin) 2017  http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201710185555

Äkillisen kriisin kokeneen tukeminen läheisen kuollessa (Marin) 2017 http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20170393/urn_nbn_fi_uef-20170393.pdf

Surevan henkisyys ja hengellisyys voimavarana (Niemipelto) 2017 https://www.theseus.fi/handle/10024/135408

Ensivaiheen tuki äkillisesti puolisonsa menettäneelle (Hautala, Tuominen) 2017 http://www.theseus.fi/handle/10024/139669

Työhön paluu traumaattisen surun jälkeen: surevien kokemuksia työhön paluustaan (Ahlström) 2017 https://tampub.uta.fi/handle/10024/100971

Nuorten leskien kokemuksia vertaistukiryhmistä (Niskanen) 2017 http://www.theseus.fi/handle/10024/129209

2016

Ikuisuuden kestävä ikävä: Miten suru muuttuu? (Huovari) 2016 http://www.theseus.fi/handle/10024/118212

Isä yksinhuoltajana: Isien kokemuksia yksinhuoltajuudesta (Ylönen, Koivusalo) 2016 http://www.theseus.fi/handle/10024/118207

Yksityiselämän kriisiä koskeva vuorovaikutus työyhteisössä. Kriisin kokeneiden näkökulma (Viitanen) 2016 Puheviestinnan-pro-gradu-tutkielma-yksityiselaman-kriisia-koskeva-vuorovaikutus-tyoyhteisossa

2015

Nuorten leskiäitien perhearki ja hyvinvointi: surusta selviytymisen tarinoita. (Tuunila) 2015 http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201510153389

Lesken asema perhe- ja jäämistöoikeudessa (Raitanen) 2015 http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/88974/Raitanen_Tanja.pdf?sequence=1

Surun kohdatessa – nuorten leskien tukeminen diakoniatyössä (Hirvonen, Kaidesoja) 2015 http://www.theseus.fi/handle/10024/103607

Surun keskellä – valikoima läheisen kuolemaa ja surutyötä käsittelevää kirjallisuutta (Liuska) 2015 https://www.theseus.fi/handle/10024/103708

Nuorten leskien perhearki ja hyvinvointi – surusta selviytymisen tarinoita (Tuunila) 2015 https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/47314

lapsen elatusturva vanhemman kuoltua (Vanhatapio) 2015 Lapsen elatusturva vanhemman kuoltua Notaaritutkielma Saara Vanhatapio

2014

Kokemuksia seurakuntien sururyhmien ohjaamisesta (Mäkelä) 2014 https://www.theseus.fi/handle/10024/73866

Avun tarve käytännön asiointiin omaisen äkillisen kuoleman jälkeen, Tietoa palvelujen kehittämiseksi (Niemi) 2014 https://www.theseus.fi/handle/10024/71392

2013

Surun tilkut: Näkökulmia omaishoitajan suruun, ohjaajan opas
(Järviö) 2013 http://www.theseus.fi/handle/10024/64332

Valokuva voimauttaa – Valokuva taideterapeuttisen prosessin osana menetyksen jälkeen (Eskola) 2013 http://www.theseus.fi/handle/10024/61885

Diakoniatyöntekijöiden kokemuksia sururyhmistä Helsingin seurakunnissa (Hassinen & Isokoski) 2013 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/59349/Hassinen_Janika.pdf?sequence=1

2012

Suomen nuoret lesket ry:n yhteisö nuoren lesken tukena (Rappi-Lindholm) 2012 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/47442/Rappi-Lindholm%20Sari.pdf?sequence=1

Mistä voimaa selviytymiseen, kun läheiseni ei jaksanut enää elää?
Itsemurhan tehneiden läheisten kokemuksia selviytymisessä tukeneista voimavaroista ja niiden riittävyydestä (Airaksinen, Holopainen) 2012 http://www.theseus.fi/handle/10024/39566

Ammatillinen surutyö potilaan kuollessa – Opaslehtinen hoitajille  (Vesterinen, Sokka) 2012 http://www.theseus.fi/handle/10024/51449

Läheisensä menettäneen tukeminen suruprosessin aikana – Kokemuksia Satakunnnan Syöpäyhdistyksen sururyhmän toiminnasta (Nieminen) 2012 http://www.theseus.fi/handle/10024/40807

Surevan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen diakonisen hoitotyön keinoin (Viitala) 2012 http://www.theseus.fi/handle/10024/44794

Omaisten saama tuki ja selviytymiskeinot läheisen kuoltua (Krueger) 2012 http://www.theseus.fi/handle/10024/41466

Kuolinpseän osakkaan asema ja velvollisuudet (Ojanen) 2012 http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/44174/Ojanen_Iira.pdf?sequence=1

Perunkirjoituksen toimittaminen oman asiantuntemuksen pohjalta (Jokela) 2012 http://www.theseus.fi/handle/10024/39323

2011

”Sururyhmässä en ole yksin suruni kanssa” : Vertaistuki seurakuntien sururyhmissä (Ylikoski) 2011 https://www.theseus.fi/handle/10024/35094

Opiskelijoiden kokemuksia avun tarpeesta ja avun saamisesta läheisen kuoleman jälkeen (Väyrynen) 2011 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/28673/OULU_VAYRYNEN_2011.pdf?sequence=1

Omaisten näkemyksiä läheistensä saattohoidosta (Pelkonen, Rosilainen) 2011 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35472/Pelkonen_Titta_Rosilainen_Paivi.pdf?sequence=1

Kotona tapahtuva saattohoito omaisen kokemana (Kopisto, Haarala) 2011 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/29370/haarala_jaana.pdf?sequence=1

Leskien keski-iässä tai myöhemmällä iällä solmimat uudet avioliitot: seurantatutkimus (Pankarinkangas) 2011 http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0527-7/urn_isbn_978-952-61-0527-7.pdf

<- 2010

Tarinoita ikuisesta ikävästä : Kolmen naisen kokemuksia läheisen ihmisen menetyksestä, surusta ja surutyöstä (Hirn) 2010 https://www.theseus.fi/handle/10024/22660

lesken elämänpiiri (Koskimäki) 2010 https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/232406/Lesken_elamanpiiri_Koskimaki_Tiina.pdf?sequence=1

Eläkeiliiton sopeutumisvalmennuksen käyneiden naisleskien kokemuksia leskeydestään (Svanberg-Karhu) 2010 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26701/svanberg-karhu_marja-leena.pdf?sequence=1

Vertaistuen merkitys leskeydessä. Leskien kokemukset vertaistuen merkityksestä leskien klubilla (Junnila) 2010 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/12936/Pori_Junnila_2010.pdf?sequence=1

”Kuin kotiin olisi tullut” Tutkimus nuorten leskien valtakunnallisesta vertaistapaamisesta ja vertaistuen merkityksestä leskeytyessä (Heikkilä, Takanen) 2010 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/7571/Heikkila_Marianne2.pdf?sequence=1

Äkillinen menetys (Puhakka, Avikainen) 2010 https://publications.theseus.fi/handle/10024/22644

Hoitajien valmiudet keskustella kuolemasta syöpäpotilaan ja hänen läheistensä kanssa (Thulin, Salin) 2010 https://publications.theseus.fi/handle/10024/23094

Kotona tapahtuva saattohoito omaisen kokemana (Haarala, Kopisto) 2011 https://publications.theseus.fi/handle/10024/29370

Henkirikosuhrien perheenjäsenten selviytyminen, mielenterveys ja kokemukset tuesta ja palveluista (Poijula) 2010 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72253/URN%3aNBN%3afi-fe201504226685.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vapaa-ajasta voimaa – Ikääntyneiden leskien kokemuksia vapaa-ajalla osallistumisesta surusta toipumisen tukena (Orrain, Solasaari) 2010 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21471/Orrain_Henna%20Solasaari_Piia.pdf?sequence=1

Surun äärellä : hoitajien kokemuksia surusta ja surevien hoitotyöstä psykiatrisella avo-osastolla (Valtoaho) 2010 https://publications.theseus.fi/handle/10024/24046

In Memoriam : virtuaalimuistomerkit yksityisinä, julkisina sekä virtuaalisina tiloina (Haverinen) 2009 https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/20286/URN_NBN_fi_jyu-200905251620.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lesken elämänpiiri (Tapanila) 2009 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/16257

Loneliness among elderly widows and it’s effect on their mental well being : Literature review (Nalungwe) 2009 https://publications.theseus.fi/handle/10024/4467

Selviytyminen läheisen itsemurhan jälkeen (Turpeinen) 2009 https://publications.theseus.fi/handle/10024/3755

Totta vai tabua: Kuolemanrituaalit, kuoleman paikat ja kuoleman asema kulttuurissamme (Härkönen) 2008 https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18944/URN_NBN_fi_jyu-200809245762.pdf?sequence=1

Nuoren lesken tuen tarpeet elämänhallintaan (Iivonen, Mustalahti) 2007 https://publications.theseus.fi/handle/10024/17840

Mitä teen kun puoliso kuolee? Nuorten leskien selviytyminen käytännön asioista (Kemppainen) 2007 http://docplayer.fi/4311829-Mita-teen-kun-puoliso-kuolee.html

”Mun ilot ja murheet aina soitin” Luovuuden merkitys surutyössä” (Nupponen) 2006 https://publications.theseus.fi/handle/10024/17794

Suneeta – Etnografinen tutkielma leskinaisen elämästä Varanasissa, Pohjois-Intiassa (Helistö) 2006 https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/8101/URN_NBN_fi_jyu-2007131.pdf;jsessionid=B939B536E45585420C17BCFD6F1537F7?sequence=1

Viimeinen matka -Toimintatutkimus kirkollisen hautauskentän professiostruktuurista (Erämaja) 2006 http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/teo/kayta/vk/eramaja/viimeine.pdf

Naiseksi ilman äitiä: äidittömien tyttärien naiseksi kasvun kertomuksia. (Tuovinen) 2004 http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2004922788

Nuoren naislesken kokema elämänmuutos (Laine) 2001 http://tampub.uta.fi/handle/10024/88607

 

Lasten ja nuorten suruun liittyviä opinnäytetöitä ja tutkimuksia

2019

”Äiti, minulla on isiä ikävä”: lapsen suru vanhemman näkökulmasta. (Lastunen) 2019 ” http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201902201602

2017

Lapsen suru varhaiskasvatuksessa (Ketola) 2017
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/129669/Ketola_Jenni.pdf?sequence=1

SARASTUS -kuolemaa ja suruprosessia käsittelevän lasten kuvakirjan kuvituskonsepti  (Junkala) 2017
http://www.theseus.fi/handle/10024/128017

2016

Hoitohenkilökunnan osaamisen kehittäminen lapsen ja nuoren surun tukijana asiantuntijayhteistyön avulla (Hiltunen) 2016 https://www.theseus.fi/handle/10024/111437

2015

Lapsen mieli ja leikki Riitta Jalosen romaaneissa Hula-hula, Veteen pudonneet ja Kuka sinut omistaa (Eronen) 2015 http://tampub.uta.fi/handle/10024/97119

2014

Kouluikäisen lapsen suru – Miten vanhempana autan 1.-6. -luokkalaista lasta kun läheinen kuolee? (Proctor) 2014
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/74547/Proctor_Tania%20Irene_uusi.pdf?sequence=1

Läheisensä menettäneen nuoren suru ja kokemus ryhmävertaistuesta (Sipola) 2014 http://tampub.uta.fi/handle/10024/95213

”En koskaan unohda sinua äiti” -Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa – Tietoa auttajalle (Holmevaara, Ollgren) 2014 Kehittämistyö

2013

Kuvataidemenetelmiä lasten sururyhmässä (Leppik) 2013 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/66316/KIIRA%20LEPPIK.pdf?sequence=1

Sureva mieli sanoin ja kuvin. Läheisensä menettäneen lapsen kokemus Riitta Jalosen ja Kristiina Louhen kuvakirjoissa (Kokko) 2012 http://tampub.uta.fi/handle/10024/66870

2012

Trauman kokenut lapsi koulussa, luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia (Kinnunen) 2012 http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/59604

Lapsen tukeminen surussa seurakunnan sururyhmässä Porissa (Julmala, Salminen) 2012 https://www.theseus.fi/handle/10024/41455

2011

Lapsen itsetunnon tukeminen – Opas esi- ja alkuopetuksen opettajalle (Babakulova) 2011 http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/34146/LIITE1.pdf?sequence=1

”Suru on kuin suljettu huone”– 9. luokkalaisten nuorten käsityksiä surusta (Aaltonen) 2011 https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/36720

Satu surevalle lapselle (Rupponen) 2011 https://publications.theseus.fi/handle/10024/35914

”Simo ja pitkä talvi” -Satukirja surevalle lapselle varhaiskasvatustyön tukena (Huttunen) 2011 https://publications.theseus.fi/handle/10024/34187

Lapsen sururyhmä seurakunnassa – vertaistukea ryhmätyöskentelystä (Hyvönen) 2011 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/28268/Hyvonen_Leena.pdf?sequence=1

<- 2010

”Minä tiedän ikävän.” Lapsen suru sanoin ja kuvin Riitta Jalosen ja Kristiina Louhen teoksissa Elisabet, nalle ja pikkuveli, jota ei ole ja Tyttö ja naakkapuu (Kokko) 2010 http://tampub.uta.fi/handle/10024/76539

Löytöretki tunteisiin. Tunnekasvatuksen opas alakoululaisen vanhemmille (Kalliomäki) 2010 http://www.theseus.fi/handle/10024/20457

Sureva lapsi koulussa. Opas surevan lapsen tukemiseen alakoulussa (Räihä, Lähderinne, Hyttinen) 2010 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/24040/Raiha_Heikki.pdf?sequence=1

Miten tukea kriisissä olevaa lasta ja perhettä päivähoidossa? (Uusitalo, Roth) 2010 https://publications.theseus.fi/handle/10024/22233

”Kunpa olisin haltija, voisin taikoa veljeni takaisin” Sisaruksen kuoleman tuomat muutokset lapsen arkeen (Mustanoja, Mäkeläinen) 2010 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/22803/Mustanoja_Anni_Makelainen_Laura.pdf?sequence=2

Tarinasta tunteeseen : tunnekasvatusprojekti päiväkodissa (Kinnunen, Latva-Tyyny) 2009 https://publications.theseus.fi/handle/10024/2448

SINULLE ON SATTUNUT JOTAIN PELOTTAVAA – lasten kriisikirjanen Hyvinkään kriisikeskukselle (Hasan, Myllyoja) 2009 http://www.theseus.fi/handle/10024/7413

”Asiat ei huvita joskus kun tuntuu että elämällä ei enää ole mitään tarkoitusta.” Lapsen suru oppilaiden ja opettajien silmin. (Karhunen) 2009 https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22391/URN_NBN_fi_jyu-200911094400.pdf?sequence=1

Kuoleman käsittely ja lapsen surun kohtaaminen alakoulussa opettajan näkökulmasta (Katalkin) 2009 https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/19953/URN_NBN_fi_jyu-200904011228.pdf?sequence=1

Luovat ja toiminnalliset menetelmät surevan lapsen tukena: Ohjaajan materiaalia lasten sururyhmiin (Peltola, Vilppola) 2009 https://publications.theseus.fi/handle/10024/17791

Em. opinnäytetyöhön liittyvää harjoituskirjaa: Siipien suojassa – luovia ja toiminnallisia harjoituksia lasten sururyhmiin voi tilata painettuna Suomen nuoret lesket ry:stä [email protected]

Lapsen ja nuoren tukeminen surutilanteessa – Opas lasten ja nuorten kanssa työskenteleville (Ekroos, Mäenpää, Vepsäläinen) 2009 http://docplayer.fi/6268964-Lapsen-ja-nuoren-tukeminen-surutilanteessa.html

Lapsen surun kohtaaminen – Opas hoitajille tehohoitotyöhön (Ala-Sihto, Pirttinen, Saukko) 2009 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/5907/Ala-Sihto_Anni.pdf.pdf?sequence=1

”Niin kuin minä unohtaisin.” – Kuoleman teema ja lapsen surun ja ikävän esittäminen Riitta Jalosen teoksissa Elisabet, nalle ja pikkuveli, jota ei ole ja Tyttö ja naakkapuu (Kokko) 2008 http://tampub.uta.fi/handle/10024/78929

Kunpa olis molemmat, viiden 13-17 vuotiaan nuoren omat kokemukset saamastaan tuesta vanhemman kuoleman jälkeen (Halonen, Hannikainen) 2008 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/17912/jamk_1212748579_2.pdf?sequence=2

Mieli, suru ja terveys-kokemuksia surun käsittelystä 9-luokkien terveystiedossa (Aaltonen) 2007 https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/inline/aaltonen_2007.pdf

Tukea surevalle lapselle, Jyvässeudun leskiperheiden kokemuksia surevan lapsen saamasta tuesta (Mynttinen-Suonpää) 2007 http://docplayer.fi/39551331-Tukea-surevalle-lapselle-jyvasseudun-leskiperheiden-kokemuksia-surevan-lapsen-saamasta-tuesta.html

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *